| Jumat, 18 November 2022 - 17.20

| Sabtu, 12 November 2022 - 12.47

| Kamis, 10 November 2022 - 13.25

| Rabu, 09 November 2022 - 07.50